Anbefaler vedtak om Fosen kommune i vår

Fosna-Folket.no

Torsdag klokken 12.00 ble NIVI analyse sin rapport om kommunefremtiden på Fosen lagt frem. De konkluderer med at Stortinget bør vedta en felles Fosen kommune våren 2017, og at kommunen kan etableres fra 1. januar 2022.

I slutten av februar bestilte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) en ny utredning av en samlet Fosen kommune.

I dag ble utredningen offentliggjort og presentert av NIVI analyse på Brattørkaia i Trondheim. Alle ordførerne og rådmennene i de sju kommunene på Fosen var invitert.

Oppdaterer Stortinget

Før påske la kommunalministeren frem sitt forslag til kommunestrukturen på Fosen for Stortinget.

Der la Sanner frem en struktur med fire kommuner på Fosen. Osen står alene, Roan og Åfjord slås sammen, Ørland og Bjugn slås sammen, og Leksvik og Rissa blir til Indre Fosen kommune.

– Departementet tar sikte på å eventuelt oppdatere Stortinget om status for kommunereformen på Fosen som en del av kommuneproposisjonen som legges fram i mai, sa kommunalminister Jan Tore Sanner i begynnelsen av mars.

– Når utredningen nå legges fram, vil vi gå nøye gjennom vurderingene fra Fylkesmannen. Utredningen fra Fylkesmannen vil danne et viktig grunnlag for departementets videre arbeid med saken, sier statssekretær Anne Karin Olli (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Anbefaler vedtak nå

NIVI analyse konkluderer i sin rapport at Fosen som en kommune er det beste inndelingsalternativet. Videre bør Stortinget vedta en felles kommune våren 2017.

– Det er behov for en helhetlig løsning som kan sikre en samordnet samfunnsutvikling til beste for hele Fosen i lys av allerede vedtatte investeringer, heter det i rapporten.

Felles kommune fra 2022

Den nye utredningen mener det er viktig å gi Rissa og Leksvik god nok tid i å fullføre fusjonen til Indre Fosen kommune, som etableres fra 1.1.2018.

De mener tidsrammen også gir rom for å utvikle en helhetlig løsning for hele Fosen, slik at Fosen kommune blir en ny flersenterskommune med utvidet ansvar for tjenester og samfunnsutvikling. Denne løsningen mener NIVI kan ha overføringsverdi til andre deler av landet.

– Neste skritt kan være en felles intensjonsavtale og innbyggerundersøkelse. Utreder mener det også kan være behov for å avklare nasjonal og regional medvirkning nærmere for å sikre den nye kommunen en god start, heter det i konklusjonen på utredningen.

Negative konsekvenser ved firedeling

Rapporten konkluderer med at Åfjord, Roan og Osen er mest avhengige av velfungerende regionale samarbeidsordninger. De peker på at det er de kommunene som vil være mest faglig sårbare og kan få størst økte kostnader i fremtiden.

Samtidig vil den foreslåtte firedelingen sannsynlig føre til et ønske om en omkamp om ny kommunestruktur på Fosen i nær fremtid.

I tillegg tror NIVI det er økt sannsynlighet for at Fosensamarbeidet blir mindre omfattende ved at Indre Fosen og Ørland-Bjugn vil ønske kontroll over flere av sine kjerneoppgaver som i dag er del av det interkommunale samarbeidet.

Fem nye oppgaveområder

Den nye kommunerapporten peker ut fem nye oppgaveområder en regionkommune på Fosen kan ha nytte av å få nye oppgaver innen. Utrederne understreker at en ny Fosenkommune ikke behøver noen av de nye oppgavene for å fremstå som det beste alternativet for kommunestrukturen på halvøya.

De fem områdene er næring og innovasjon, samferdsel, forsterking av helsetilbudet gjennom Fosen helse, medansvar for videregående skole, og en ny NAV-modell med utvidet ansvar for arbeidsmarkedspolitikk og en helhetlig sosialplan for Fosen.

Innen de ulike områdene er konkrete ulike fylkeskommunale eller statlige oppgaver som en Fosen regionkommune kan få ansvar for pekt ut. Samtidig er det flere områder rapporten understreker at det kan være behov for videre utredning.

Samstemte om målet

I arbeidet med rapporten har NIVI hatt møter med alle kommunene og mange flere ulike aktører.

De understreker at seks av de sju kommunene har sagt at de ser for seg en felles Fosen kommune som den sannsynlige kommunestrukturen for Fosen i et langt tidsperspektiv.

Osen er den ene kommunen som er usikker på om det er fremtiden for dem. Etter planen skal kommunestyret ta et valg om hvilken vei de vil samarbeide videre før sommeren.

%d bloggere liker dette: