Anbefaler støtte til Lensa-Fosen

Fosna-Folket.no

Roan formannskap skal fredag denne uka ta stilling til om kommunen fortsatt skal støtte Lensa-Fosen.

Lensa-Fosen er et samarbeidsprosjektet, som har som mål å øke aktiviten og verdiskapning i skogbruket. Man regner med at den årlige verdiskapningen fra skogbruket i regionen er på 150 – 200 millioner kroner i året. Samarbeidet omfattes av skogeiere, tømmerkjøpere, skogsindustri, kommunal skogforvaltning, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Kystskogbruket og Skognæringa i Trøndelag.

Full stilling

I Sør-Trøndelag er det fem nettverk, hvor Roan deltar i Lensa-Fosen.  Lensa-Fosen omfatter også kommunene Osen, Åfjord, Rissa og Bjugn.

I perioden 2009-2012 er det i Lensa-Fosen ansatt en pådriver i 40 prosent stilling som har vært finansiert gjennom midler fra blan annet Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Stillingen ble i perioden 2013-2015, utvidet til full stilling. Dette førte til at kommunene måtte dekke de resterende 60 prosentene av stillingen. Roan kommune bidro med 16.000 kroner årlig i perioden 2013 – 2015.

2016-2018

Det arbeides nå med å videreføre Lensa-Fosen for tre nye år: 2016-2018. Styringsgruppa for prosjektet har derfor søkt kommunene i Lensa-Fosen om midler til å dekke 60 prosent av pådriverstillingen. Totalt dreier seg om 450.000 kroner i året i tre år.

Roan kommune har fire posent av produktiv skogareal for de samarbeidende kommunene. Det betyr at det søkes om at Roan bidrar med 18.000 kroner i året i tre år.

Har potensial

Rådmannen innstiller på at formannskapet vedtar å gå inn for å videreføre samarbeidet gjennom Lensa-Fosen. Videre at det bevilges 54.000 kroner over tre år fra kommunens næringsfond, for å finansiere dette.

I hans begrunnelse står å lese at Roan har et potensial i skogbruket som ligger langt over det dagens aktivitet forteller om. Det pekes også på at Roan ikke disponerer skogfaglig kompetanse, så også av den grunn vil det være av stor betydning å være del i Lensa-Fosen for å ha tilgang til den faglige kompetansen som er der.

%d bloggere liker dette: