Anbefaler å vedta riving av garasje

Fosna-Folket.no

En mann, som i Roan ble pålagt å stanse byggingen av et garasjebygg, har levert klage på vedtaket. 

Det var i september at Roan kommune fikk melding fra nabo om at en garasje var under oppføring, og at reisverket virket til å få en høyde som var større enn forevist i nabovarsel.

Søkte om 48 kvadrat

Garasjen var omsøkt sammen med søknad om oppføring av bolig på eiendommen, men var blitt avglemt i selve byggetillatelsen.

Opprinnelig godkjente tegninger til garasjen viser en mønehøyde på 4,3 meter, gesimshøyde på 2,5 meter og en takvinkel på 36 grader. Garasjen var omsøkt med et areal på 48 kvadratmeter, og møneretning øst-vest. Innsendte fasadetegninger viser en port og ei inngangsdør, et mindre vindu, samt to vindu øverst på gavlveggene.

Befaring avdekket avvik

Representanter fra kommunen dro på befaring 15. september for å se på tiltaket. Bankett, grunnmur og reisverk med knevegg var da oppført. Tiltaket var plassert med møneretning nord-sør, rundt tolv meter øst for fritidsbolig. Måling viste en gesimshøyde på 3,7 meter fra bakkenivå til topp av knevegg.

Med banketten vil tiltaket få en gesimshøyde på rundt 3,9 meter. Høyde fra toppsvill under knevegg, til bakkenivå har derimot riktig høyde etter innsendt snitt-tegning. Grunnflaten ble målt til sju ganger ti meter, som gir et areal på 70 kvadratmeter. I reisverket var det tydelig satt av plass til flere vindu enn vist i opprinnelige tegninger. Port og inngangsdør hadde i tillegg fått ny plassering. Alt dette ifølge de som utførte befaringen.

«Tiltakshaver har tatt seg til rette»

Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø (HTML) i Roan skal torsdag denne uka behandle en klagesøknad fra mannen som har stått for byggingen. Dette etter at han har fått pålegg om å stanse byggingen umiddelbart inntil saken blir behandlet på nytt i det faste planutvalget.

I vurderingen av saken står blant annet å lese:

«… I dette tilfellet søkes det om en etteranmeldelse av garasje, som ikke samsvarer med tidligere byggetillatelse eller godkjente tegninger på tiltaket. Naboer har innlevert skriftlig klage på tiltaket da det omsøktes i 2014, samt ny klage da reisverk kom opp. Tiltaket anses til å være en alvorlig overtredelse av plan- og bygningslovens bestemmelser til søknadsplikt og nabovarsel. Garasjen føres opp med et 20 kvadratmeter (BYA) større areal, og 1,3 meter økt mønehøyde i forhold til opprinnelige tegninger. Det er i tillegg en del fasadeendringer med tanke på vinduer, dører og port i forhold til godkjente tegninger. Ifølge reviderte tegninger er takvinkel tenkt endret fra 36 grader til 28 grader, og loftsrommet har et målbart areal på 30 m2 (BRA) med en romhøyde på 2,1 meter. Garasjen er under oppføring, og tiltakshaver er pålagt byggestans inntil det faste planutvalget har behandlet søknaden på nytt.

Oppsummering: En kan ikke se at det foreligger grunn for at omsøkte garasje skal kunne godkjennes oppført som etteranmeldt. Tiltakshaver har tatt seg til rette, og ikke forholdt seg til regelverk for endret tillatelse, som i realiteten også betyr en ny runde med nabovarsling.»

«Av så alvorlig karakter»

Rådmannen innstiler på at garsjen må rives,

Hele innstillingen lyder som følger:

«HTML vil i henhold til Plan- og bygningsloven (Pbl) paragraf 20-1, bokstav a), ikke gi tillatelse til oppføring av garasje på 70 m2 (BYA) og mønehøyde på 5,6 meter som etteranmeldt på eiendommen (…) (…).

HTML vil i henhold til Pbl kapittel 32 pålegge (…) riving av utført garasjebygg på eiendommen (…) (…). Avslaget begrunnes med at overtredelsen er av så alvorlig karakter at det vil danne presedens for senere behandling av ulovligheter. Søker oppfordres til å søke på nytt om oppføring av garasje på inntil 50 m2 (BYA), og uten målbart areal på hems. Nytt nabovarsel med plassering og tegninger må foreligge søknaden.»

%d bloggere liker dette: