53 skogområder er vernet i dag

regjeringen.no

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne Elgsjøen naturreservat, Osen og Roan kommuner. 

Elgsjøen. Foto: Nina
Elgsjøen. Foto: Nina

Området er frivillig vern på privateid grunn i kombinasjon med vern av skog eid av Statskog SF eller Opplysningsvesenets fond (OVF).

Forskrift om vern av Elgsjøen naturreservat, Osen og Roan kommuner, Sør-Trøndelag

Utdrag:

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1. (formål)

Formålet med naturreservatet er å bevare et barskogsområde som inneholder truet, sjelden og sårbar natur. Området er relativt stort og med et urørt preg, og har velutviklet og variert naturskog med fuktig klima og sårbare lavsamfunn. Området skal bevares med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2. (geografisk avgrensing)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 39/1 i Osen kommune, 52/5 i Roan kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 15 223 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1: 20 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Osen kommune, i Roan kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

Les hele forskriften her >>>

%d bloggere liker dette: